Zakład produkcyjny firmy Trykacz

Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz w jego obecnym kształcie jest wynikiem ciągłego rozwoju technologicznego konsekwentnie wprowadzanego przez właściciela firmy. Nowa hala produkcyjna wyposażona jest w nowoczesne maszyny do produkcji prefabrykatów betonowych – nie tylko studni kanalizacyjnych, ale również komór wielkogabarytowych i innych indywidualnych rozwiązań technologicznych. Dwie ponad dwudziestotonowe suwnice umożliwiają prefabrykację dużych elementów bez konieczności wykorzystywania dźwigów samojezdnych.

Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz posiada również własną zbrojarnię oraz nowoczesne laboratorium do badania jakości wyrobów wyposażone między innymi w prasy do ściskania, zamrażarkę, suszarkę czy wannę do badania nasiąkliwości.
W ofercie firmy znajdziecie elementy betonowe wg. KPED (Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych).

Betoniarstwo

FAQ

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

1. Wyznaczyć w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczą osnowę realizacyjną dostosowaną do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych.
2. Wyznaczyć osie budowli, krawędzie wykopu, załamania trasy, itp.
3. Oczyścić teren z drzew, usunąć darnine, kamienie i gruz z trasy projektowanego obiektu

Najlepszym podłożem dla układania rurociągu są grunty sypkie o wytrzymałości nie mniejszej niż przewidziana w dokumentacji. Przewód należy układać w taki sposób, aby zapewnić jego oparcie na całej długości.

W przypadku zalegania na poziomie posadowienia gruntu spoistego konieczne jest wykonanie podsypki o grubości min. 15cm. Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o uziarnieniu d0 16mm i zagęścić.

Alternatywnym rozwiązaniem dla układania rurociągu w przypadku, np. konieczności zwiększenia nośności rury, wyeliminowania nierównych osiadań, bądź zalegania na dnie wykopu grubej warstwy słabych gruntów, może być układanie rur na ławie żelbetowej wykonanej według odrębnego projektu.

Obsybka o wysokości co najmniej 50cm powinno się wykonać z materiału o parametrach takich jak podsypka. Obsykpę należy układać równomiernie po obu stronach rury, warstwami o grubości nie większej niż 15 cm, zwracając uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Do zagęszczania zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych. Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Wibrator można używać dopiero wtedy, gdy nad rurą ułożono warstwę o grubości co najmniej 30cm.

W przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi do wypełnienia pozostałej części wykopu można użyć gruntu rodzimego, natomiast w przypadku układania rurociągu pod ulicami do zasypki zaleca się użycie gruntu analogicznego jak dla obsybki.

Nie, produkowane przez Nas prefabrykaty charakteryzują się nasiąkliwością wagową <5%. Przy takiej wartości stosowanie dodatkowych powłok jest zbyteczne.

W silnie agresywnym środowisku gruntowo-wodnym (np. przez zasiarczanie) wykonuje się izolację antykorozyjną zewnętrznych powierzchni studzienek. Izolację należy zaprojektować indywidualnie w zależności od stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami.

Norma DIN 4034 część 1 dopuszcza maksymalną głębokość studzienek do 10m. Przy głębokościach powyżej 6m konieczne jest wykonanie sprawdzających obliczeń konstrukcyjnych.

Prawidłowo zaprojektowana lokalizacja studzienki powinna zapewniać:
– możliwość dojścia do studzienki,
– możliwości dojazdu do studzienki,

ponadto:
– studzienka nie powinna znajdować się pod krawężnikiem
– studzienka w kanale ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w kanalizacji rozdzielczej nie powinna znajdować się w miejscu narażoym na gromadzenie ścieków opadowych.

Poprzednie