Unia Europejska

Wdrożenie modelu biznesowego przedsiębiorstwa Wojciech Trykacz Zakład Wyrobów Betonowych

Planowane efekty: Pozyskanie zleceń dla przedsiębiorstwa jak i wzrost jego konkurencyjności.

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania produktami firmy (kolumbariami i grobowcami) potencjalnych klientów, co najmniej na rynkach docelowych- Czech, Niemiec i Słowacji, a także pozyskanie nowych kontraktów biznesowych.

Wartość projektu: 795 810,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 549 950,00 PLN


Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy Trykacz poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość Projektu:
3 959 948, 10 PLN

Wartość dofinansowania:
1 931 682, 00 PLN

Cel Projektu:
Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prac B+R w postaci nowego rozwiązania w zakresie technologii przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków typu TRYBIO zintegrowanej z instalacją do odwadniania osadów i systemem odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu.

Planowane efekty:
Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków zintegrowanej z instalacją do odwadniania osadów i systemem odprowadzania ścieków do gruntu.


Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

Tytuł Projektu:
Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej ZWB Trykacz

Wartość Projektu:
3 728 130,00 PLN

Wartość dofinansowania:
1 748 000,00 PLN

Cel Projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności ZWB Trykacz poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji

Planowane Efekty:
Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek
Wzrost przychodów i poprawa wyniku finansowego
Optymalizacja produkcji
Zainicjowanie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym
Wzrost konkurencyjności ZWB Trykacz dzięki wykorzystaniu wzornictwa
Ugruntowanie pozycji rynkowej