FAQ - Betoniarstwo

Czy jest możliwość zamówienia prefabrykatu nietypowego, nie objętego w katalogu?

Odpowiedź:  Tak, po konsultacjach z działem produkcji uzykają państwo informacje o mozliwość wykonania takiego prefabrykatu, jego cenę oraz czas realizacji.

Jaki jest przybliżony czas realizacji zamówienia?

Odpowiedź :  W przypadku zamówienia prefabrykatów z karty katalogowej, zdecydowana większość jest dostępna od ręki. W każdej innej sytuacji przybliżony czas realizacji to około 10 dni. Jest to spowodowane koniecznością uzyskania przez prefabrykat wytrzymałości transportowej.

Jakie są rodzaje szamb betonowych?

Odpowiedź : 

Produkujemy szamba betonowe w postaci prostopadłościennych zbiorników jedokomorowych jaki i tzw.kręgów szambowych łączonych na zaprawe. W przypadku gdy potrzebujemy zbiornika o pojemności >5m3 zalecamy zastosowanie szamba prostopadłościennego, wtedy głębokość wykopu nie bedzie przekraczał 2 m. Uzyskanie podobnej pojemność w przypadku wykonania studni z kręgów, wymaga większego nakładu robót ziemnych.

Czy towar moge odebrać samemu ? Ile kosztuje transport i rozładunek?

Odpowiedź : 

Oczywiście jest możliwość odbioru i załadunku towaru na własne środki transportu. Oferujemy również usługę transportu i rozładunku prefabrykatów (HDS, usługa dzwigiem) na miejscu budowy.

Czy jest mozliwość zamówienia prefabrykatu z powierzchnią fakturowaną?

Odpowiedź : 

Na chwile obecną nie wykonujemy elementów o powierzchni teksturowanej, ani betonu architektonicznego. Na życzenie klienta istnieje możliwość pomalowania wyrobu kolorowymi powłokami malarskimi.

Jakie są rodzaje studzienek kanalizacyjnych?

Odpowiedź :

Rozróżniamy następujące rodzaje studzienek kanalizacyjnych:

- włazowe -o średnicy co najmniej 1 m, przystosowane do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych w kanale,
- niewłazowe- o średnicy większej niż 1 m, nieprzystosowane do wykonania czynności eksploatacyjnych w kanale.
- bez włazowe ( studzienka ślepa)- bez otworu włazowego, przykryta stropem pod powierzchnią terenu, spełniające funkcje studzienki połączeniowej lub rozgałęzieniowej.

Jaka jest minimalna średnica wewnętrzna studzienki kanalizacyjnej?

Odpowiedź : 

1000 mm, jednakże dopuszcza się, za zgodą przyszłego użytkownika, stosowanie studzienek o średnicy mniejszej. Firma Trykacz produkuje studzienki kanalizacyjnej o wielkościach średnicy wewnętrznej DN 1000, 1200,1400,1500, 1600, 1800, 2000.

Jak mierzyć wysokość komory roboczej?

Odpowiedź : 

Jest to wysokość pomiędzy rzędną spocznika (część dna studzienki między kinetą a ścianą komory) a rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej.  

Co to jest kineta? Jakie są korzyści stosowania ? Czym można ją zastąpić?

Odpowiedź : 

Kineta to nic innego jak wyprofilowane koryto w dnie studzienki. Ma wysokość połowy średnicy kanału, który przebiega przez dno studzienki. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta stanowi przejście z jednego przekroju w drugi.
Specjalnie wyprofilowane koryto usprawnia przepływ cieczy przez studzienkę.
Niweleta dna kinety i spadek podłużny są dostosowane do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika powinien wynosić 5% (1:20) w kierunku kinety.
Alternatywą dla kinety, jest dennica z dnem płaskim o otworach wlotowych i wylotowych umiejscowionych w poziome dna studzienki. Jest to rozwiązanie tańsze, lecz powoduje gromadzenie się osadów na całej powierzchni dna studzienki.

Jakie są rodzaje rozwiązań otworów w kręgach?

Odpowiedź : 

1. Otwór czysty, wykonany w procesie produkcji lub jako odwiert rdzeniowy. Połączenie rury ze studzienką uszczelniane jest zaprawą na miejscu budowy.
2. Do otworu w kręgu wkładana jest zintegrowana uszczelka gumowa, w którą bezpośrednio montuje się rurę z tworzywa sztucznego. Montaż uszczelki odbywa się po wyprodukowaniu prefabrykatu we wcześniej przygotowanym otworze.
3. Otwory w kręgach z kształtką i z uszczelką gumową-przejścia szczelne. Rozwiązanie to gwarantuje 100% szczelności połączenia, kształtka o odpowiedniej średnicy umieszczana jest w kręgu podczas betonowania.

 

Co jeśli do studzienki będą trafiać ścieki agresywne? Jak to ma wpływ na beton?

Odpowiedź :

Korozja chemiczna spowodowana obecnością alkalii niebezpiecznych dla betonu, przyspiesza proces degradacji powierzchni prefabrykatu. „Na zamówienie" dno studzienki może być zabezpieczone następującym materiałami:
-cegłą klinkierową
- płytkami klinkierowymi
-kamionką kwasoodporną

W swojej ofercie posiadamy także kinety wykonane z tworzyw sztucznych (PP,PEHD), które gwarantują całkowita odporność chemiczną na ścieki agresywne.

W jaki sposób można łączyć ze sobą kręgi?

Odpowiedź :

1. Połączenie za pomocą uszczelki gumowej. W przypadku kręgów ze specjalnie wyprofilowanym zamkiem.
2. Łączone na zaprawę cementową lub masę uszczelniającą.

Czy jest konieczność stosowania kręgów żelbetowych do budowy studzienki kanalizacyjnej?

Odpowiedź :

 Nie, wytrzymałość kręgu betonowego produkowanego przez naszą firmę jest dostatecznie wysoka, gwarantując właściwą pracę konstrukcji. ZWB Trykacz nie zaleca stosowanie kręgów żelbetowych ze względu na koszty. Niemiecka prasa podaje, że kręgi żelbetowe użyte do budowania studzienek kanalizacyjnych stanowią zaledwie 3% ilość używanych kręgów betonowych.

Czym przykryć studzienkę?

Odpowiedź : 

-zwężką, element tworzący pochylony sufit komory o przekroju kołowym, redukujący przekrój komory do wymiaru otworu włazowego
-płytą pokrywową, element tworzący poziomy sufit komory lub trzonu studzienki bez otworu lub z otworem włazowym
-podwyższeniem z deklem, element uzupełniający płytę pokrywową typu lekkiego z otworem kwadratowym- idealne do przykrywania szamb przydomowych usytuowanych na terenach zielonych obciążonych lekkim ruchem kołowym (lekkie samochody osobowe).

Jaki właz kanałowy wybrać?

Odpowiedź : 

Wybór zależy od warunków lokalizacyjnych studzienki. Studzienki usytuowane w miejscach narażnych na obciążenia dynamiczne powinny być wyposażone we włazy kanałowe klasy B125 lub C250, odpowiadające wymogom normy PN-H-74051-2. W pozostałych przypadkach należy stosować włazy kanałowe klasy A15 odpowiadające wymogom PN-H-74051-1.

Jaki prace geodezyjne oraz przygotowawcze należy wykonać przed realizacją robót ziemnych?

Odpowiedź :

  1. Wyznaczyć w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczą osnowęrealizacyjną dostosowaną do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych.
  2. Wyznaczyć osie budowli, krawędzie wykopu, załamania trasy, itp.
  3. Oczyścić teren z drzew, usunąć darnine, kamienie i gruz z trasy projektowanego obiektu

Jak przygotować podłoże pod układanie rurociągu (przepustu) ?

Odpowiedź :

Najlepszym podłożem dla układania rurociągu są grunty sypkie o wytrzymałości nie mniejszej niż przewidziana w dokumentacji. Przewód należy układać w taki sposób, aby zapewnic jego oparcie na całej długości

W przypadku zalegania na poziomie posadowienia gruntu spoistego konieczne jest wykonanie podsypki o grubości min. 15cm. Podsypkę należy wykonać z gruntu sypkiego o uziarnieniu d0 16mm i zagęścić

Alternatywnym rozwiązaniem dla układania rurociągu w przypadku, np. konieczności zwiększenia nośności rury, wyeliminowania nierównych osiadań, bądz zalegania na dnie wykopu grubej warstwy słabych gruntów, może być układanie rur na ławie żelbetowej wykonanej według odrębnego projektu.

Jak właściwie wykonać obsybkę nad ułożonym przepustem?

Odpowiedź :

Obsybka o wysokości conajmniej 50cm powinno się wykonać z materiału o parametrach takich jak podsypka. Obsykpę należy układać równomiernie po obu stronach rury, warstwami o grubości nie większej niż 15 cm, zwracając uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. Do zagęszczania zaleca się stosowanie  lekkich wibratorów płaszczyznowych. Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Wibrator można używać dopiero wtedy, gdy nad rurą ułożono warstwę o grubości conajmniej 30cm

W przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi do wypełnienia pozostałej części wykopu można użyć gruntu rodzimego, natomiast w przypadku układania rurociagu pod ulicami do zasypki zaleca się użycie gruntu analogicznego jak dla obsybki.

Czy konieczne jest stosowanie izolacji przeciwwilgociowej na elementach studni kanalizacyjnej?

Odpowiedź : 

Nie, produkowane przez Nas prefabrykaty charakteryzują sie nasiąkliwościa wagową <5%. Przy takiej wartości stosowanie dodatkowych powłok jest zbyteczne.

W silnie agrsywnym środowisku gruntowo-wodnym (np. przez zasiarczanie) wykonuje się izolację antykorozyjną zewnętrznych powierzchni studzienek. Izolację należy zaprojektować indywidualnie w zależności od stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami.

Do jakiej głębokości można osadzić studzienkę betonową?

Odpowiedź : 

Norma DIN 4034 część 1 dopuszcza maksymalną głębokość studzienek do 10m. Przy głębokościach powyżej 6m  konieczne jest wykonanie sprawdzających obliczeń konstrukcyjnych

Strona 1 z 2